Ohjeet & Lainsäädäntö

Näin toimit tulkin kanssa

Tulkkauspalveluja käyttämällä varmistetaan, että viestintä sujuu ja asiat tulevat ymmärretyiksi oikein. Tulkki kannattaa tilata paikalle aina, jos ei varmuudella tiedetä, onko asiakkaan suomen kielen taito riittävä myös monimutkaisten asioiden hoitamiseen. Vaikka asiakas ei katsoisi tulkkausta tarpeelliseksi, viranomaisella on oikeus tilata tulkki oman työnsä helpottamiseksi.

Tulkki on parasta tilata hyvissä ajoin. Tulkkauspalvelua tilattaessa on ilmoitettava tarvittava kieli, aika ja paikka, tilaisuuden kesto, tulkattavan asiakkaan nimi ja aihe mahdollisimman tarkkaan. Jos tulkkaus kestää useita tunteja, sovitaan tauoista etukäteen tulkin kanssa.

Tulkkaustilanteessa tulkki istuu viranomaisen ja asiakkaan välissä siten, että hänellä on esteetön näköyhteys kaikkiin tulkattaviin. Tulkkauspalvelujen käyttäjän on huolehdittava myös tulkin turvallisuudesta työturvallisuuslain (738/2002, pykälät 1, 2, 5 ja 7) mukaisesti.​

Tulkkaustilanteessa:​
 • Kohdista puheesi asiakkaallesi (älä tulkille) ja katso asiakasta kohti
 • Puhu selkeästi ja jaksota puhettasi sopivastiVältä ammattislangia, murreilmaisuja ja sanaleikkejä
 • Anna tulkin esittää tarkentavia kysymyksiä
 • Muista, että tulkkaus tapahtuu minä-muodossa. 
 • Tulkki tulkkaa kaiken, puhu siis vain se, mitä haluat tulkattavan
Joensuun tulkkikeskus

Etätulkkaus

Asioimistulkkaus voi tapahtua joko lähitulkkauksena eli paikan päällä tai etätulkkauksena. Etätulkkaus tapahtuu puhelimen tai videotulkkauslaitteiden avulla. Etätulkkauksessa tekniikalla on keskeinen rooli. Siksi on huolehdittava siitä, että käytössä on asianmukaiset laitteet ja että ne toimivat moitteettomasti; äänen ja kuvan on oltava selkeitä. Tulkkauksen alkaessa asiakkaalle on selitettävä, ettei tulkkaustilannetta nauhoiteta. Etätulkkauksella saadaan huomattavia säästöjä matka-ajassa ja matkakuluissa. 

Ohjeita tulkkauspalvelun tilaajalle:
Tulkkauspalvelu tulee tilata hyvissä ajoin.

Tilausta tehtäessä annetaan seuraavat perustiedot:​

 • Tilaajan yhteystiedot sekä tulkkauspalvelua käyttävän viranomaisen nimi
 • Tulkkauskieli
 • Tulkkauksen kesto
 • Ajankohta ja paikka
 • Mahdollisimman tarkka osoite tulkille tiedoksi
 • Toiveesi tulkkauksen suoritustavasta (paikan päällä, etätulkkauksena puhelimen vai videoneuvottelulaitteiden välityksellä)
 • Maahanmuuttaja-asiakkaan nimi ja status
 • Tulkkauksen aihe, jotta tulkki voi valmistautua etukäteen
 • Laskutusosoite

Kaikki tilaukset, muutokset ja peruutukset tehdään suoraan Tulkkikeskukseen. (Lähde: mol.fi/migration)
Joensuun tulkkikeskus

Asioimistulkin ammattisäännöstö

Asioimistulkkaus on viranomaisen, yhteiskunnan virallisen instituution tai jonkin muun tahon ja yksilön tai pienehkön ryhmän välisen dialogin tulkkausta. Tässä säännöstössä tulkilla tarkoitetaan koulutettua ja/tai kokenutta ammattilaista ja tulkkauksen asiantuntijaa, joka on tulkkaustilanteessa täysin puolueeton ja riippumaton.​

 1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.
 2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.
 3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.
 4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.
 5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.
 6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.
 7. Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.
 8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.
 9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.
 10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.
 11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla.
 12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.


Asiantuntijuus asioimistulkin työssä​

Tulkkauksen tavoitteena on välittää asioimistilanteen viestit tarkasti ja siten, että kielellinen tasa-arvo toteutuu.Tasa-arvon toteutumiseksi tulkin velvollisuus ja oikeus on toimia tilanteessa oman alansa asiantuntijana niin, että puolueeton ja laadukas tulkkaus on mahdollista. Tämän vuoksi tulkattavan viestintä tilanteen alussa tulkki määrittelee osallistujille tulkin roolin ja tulkkauksen edellytykset. Hän myös puuttuu tarvittaessa esimerkiksi käytännön järjestelyihin taikka vaikuttaa viestin ja tilanteen kulkuun, kun se kattavan tulkkauksen vuoksi on tarpeen.​

Tulkki sopii ennen tulkkauksen alkamista osanottajien kanssa siitä, miten osapuolten tulee toimia, jotta tulkki pystyy kattavaan tulkkaukseen. Tulkilla on velvollisuus ja oikeus keskeyttää puhuja saadakseen tulkkausvuoron, jos viestin välittämisen tarkkuus kärsii puheenvuorojen pituuden tai päällekkäisyyksien vuoksi.​​
(Lähde: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto www.sktl.fi )​
Etsi