Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Arife Oy

Osoite: Torikatu 9, 80100 Joensuu

puh.: 0400 265 588

e-mail.: info@joensuuntulkkikeskus.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sopimusvelvoitteiden hoitaminen. Rekisteröidyn suostumuksen perusteella hänen yhteystietojaan voidaan käyttää myös markkinointia ja suhdetoimintaa varten.

3. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Toimeksiantosopimus ja rekisteröidyn antama suostumus. Annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

4. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja käytetään pääasiassa pelkästään toimiston sisäisesti. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei toimiteta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään toimeksiannon voimassaoloajan, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua omiin henkilötietoihinsa ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista sekä niiden poistamista, mikäli tietojen käsittelemiseen ei ole enää hyväksyttävää syytä. Tietyin edellytyksin rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Edellä kerrotusta huolimatta tietoja voidaan edelleen kä- sitellä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle, mikäli hän katsoo oikeuksiaan loukatun.

7. HENKILÖTIETOJEN TOIMITTAMATTA JÄTTÄMINEN

Henkilötiedot ovat tarpeen toimeksiannon hoitamista varten. Toimeksiantoa ei voida vastaanottaa tai siitä voidaan joutua luopumaan, mikäli riittäviä henkilötietoja ei toimiteta tai niiden käsittelyä rajoitetaan tai vastustetaan tavalla, joka estää toimeksiannon hoitamisen.

8. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Henkilötietoja ei käytetä profiloinnissa tai muussa automaatioidussa päätöksenteossa.